Search Result of "แหล่งธรรมชาติ"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คุณภาพผลของมะขามป้อมจากแหล่งธรรมชาติของประเทศไทย (2011)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการปล่อยปลาการ์ตูนกลับคืนสู่แหล่งธรรมชาติ

ผู้เขียน:Imgกุลวิทย์ ลิ่มจุฬารัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยา สัณฐานวิทยาและปฏิกิริยาทางชีวเคมีของแบคทีเรียที่ทำลายแมลงศัตรูพืชที่แยกได้จากสารละลาย EM และแหล่งธรรมชาติ

ผู้เขียน:Imgจิราภรณ์ สุวงศ์ศักดิ์ศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางเพียรศิริ ปิยะธีรธิติวรกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

อันดับดี การนำเสนอผลงานภาคบรรยายประเภทนักวิจัยทั่วไป (2016)

ผลงาน:การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก

นักวิจัย: Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาววีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์ Imgสิทธิโชค กล่อมวิญญา Imgพัชรเรศ ชคัตตรัยกุล Imgศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม

Doner:กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ออป. คณะวนศาสตร์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:คุณภาพผลของมะขามป้อมจากแหล่งธรรมชาติของประเทศไทย

Img

ที่มา:มิติใหม่ในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย

หัวเรื่อง:Word Formation of Thai Native Vegetables'Names

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การค้นหาสารออกฤทธิ์จากสายพันธุ์แอคติโนมัยสีทที่แยกได้จากแหล่งธรรมชาติในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Wildlife Ecology

Resume

Img

Researcher

ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS , การทำแผนที่ป่าไม้ จากการสำรวจทางพื้นดิน Forest Road Planning, การสำรวจระยะไกล, การวางแผนการใช้ที่ดินป่าไม้

Resume

Img

Researcher

นาย ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยว, การจัดการอุทยานแห่งชาติ

Resume

Img

Researcher

ดร. นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยาป่าไม้ การจัดการลุ่มน้ำ, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, การจำลองแบบคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการลุ่มน้ำและระบบสิ่งแวดล้อม , การประยุกต์ 35 เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img
Img

Researcher

นาง เรณุกา กลับสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการพื้นที่คุ้มครอง , การจัดการกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ, การวางแผนจัดการอุทยานแห่งชาติและพื้นที่นันทนาการ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติและพื้นที่นันทนาการ

Resume

12