Search Result of "แหล่งท่องเที่ยวเกษตร"

About 12 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งบริการที่เกี่ยวข้องในภาคใต้

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกษตรที่สูงและแหล่งบริการที่เกี่ยวข้อง ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพร้อมของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2552

Img

Researcher

นาง สมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นางสาว กาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย ศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพร้อมของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปีพ.ศ.2551 และปีพ.ศ.2552

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์

Img

Researcher

นาย สิทธิชัย เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร

Resume