Search Result of "แหล่งที่มาทางชีวภูมิศาสตร์"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:แหล่งที่มาทางชีวภูมิศาสตร์และวิวัฒนาการของพรรณไม้สกุลมะเกลือ (Diospyros; Ebenaceae) ของนิวคาลิโดเนีย: หลักฐานจากข้อมูลวงศ์วานวิวัฒนาการเชิงโมเลกุล

Img

Researcher

ดร. สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume