Search Result of "แหลมฉบัง"

About 106 results
Img

ที่มา:เทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพ.ร.บ.รายได้

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

Img

งานวิจัย

คุณภาพชีวีตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบหาค่าคุณสมบัติด้านวิศวกรรมปฐพีแบบพลศาสตร์ของดินถมบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img

งานวิจัย

จัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะในบริเวณเทศบาลแหลมฉบัง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนพันธ์ คงทอง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรพรรณ พรรณภัทราพงษ์, อาจารย์, Imgดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตราค่าภาระของท่าเรือแหลมฉบัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:อ.ธนรุจ โรจน์มานะวงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์, Imgดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทพัทธ์ อภัย, Imgอ.ธนรุจ โรจน์มานะวงศ์

แหล่งทุน:บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบังเทอร์มินัล จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

โครงการการตอบโต้สถานการณ์น้ำมันรั่วไหลในท่าเรือแหลมฉบัง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัลลีย์ นวนมุสิก

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

งานวิจัย

คุณสมบัติและผลกระทบทางพลศาสตร์ของดินถมบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Img
Img
Img
123456