Search Result of "แหลมฉบัง"

About 97 results
Img

ที่มา:เทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพ.ร.บ.รายได้

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

Img

งานวิจัย

คุณภาพชีวีตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณสมบัติและผลกระทบทางพลศาสตร์ของดินถมบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ภาวะการพึ่งพิงอุตสาหกรรมและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการตอบโต้สถานการณ์น้ำมันรั่วไหลในท่าเรือแหลมฉบัง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัลลีย์ นวนมุสิก

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
12345