Search Result of "แหนม"

About 87 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตแหนมพร้อมบริโภค ตลอดจนกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแหนมในชื่อ "ข้าวยำแหนมทอด" (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, Imgภครมล ยิ้มแย้ม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(คุณวลัยพร ตอมพุดซา บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170)

Img

งานวิจัย

โครงการการผลิตและคุณภาพของแหนมเห็ดสุขภาพแบบครบวงจร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img

งานวิจัย

การต่อยอดฉลากวัดความเปรี้ยวของแหนมเชิงพาณิชย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img

งานวิจัย

กล้าเชื้อหมักแหนม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมการผลิตแหนมและไส้กรอกปลอดไนไตรท์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ. ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ความสามารถในการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของ E.Coil : H7 ในแหนมและประสิทธิภาพในกรทำลายโดยใช้ความร้อน(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่รใหม่) (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตแหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgดร.ศุภชัย นิติพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการสร้างและการยับยั้งการเกิดไบโอฟิล์มของเชื้อ Salmonella spp. ที่คัดแยกได้จากผักเครื่องเคียงแหนมเนือง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

คุณภาพของแหนมที่ผลิตจากเนื้อโค (2010)

ผู้แต่ง:ImgMr.wirat sumon,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
12345