Search Result of "แสงย่านใกล้อินฟราเรด"

About 57 results
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบสิ่งเจือปนในน้ำนมวัวดิบแบบรวดเร็วและการหาปริมาณองค์ประกอบน้ำนมโดยไม่ทำลายด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, ImgProf. Dr. Yukihiro Ozaki, Imgอรรถยา เกียรติสุนทร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การตรวจสอบสิ่งเจือปนในน้ำนมดิบด้วยแสงย่านใกล้อินฟราเรด (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสมการสำหรับหาปริมาณสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันแบบรวดเร็วโดยการประยุกต์ใช้แสงย่านใกล้อินฟราเรด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสมการสำหรับหาปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันแบบรวดเร็วโดยการประยุกต์ใช้แสงย่านใกล้อินฟราเรด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, ImgProf.Yukihiro Ozaki

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัยดีเด่น (2011)

ผลงาน:การใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดตรวจสอบเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดด้วยเครื่องคัดระบบสายพาน

นักวิจัย: Imgอาทิตย์ จันทร์หิรัญ Imgนางวารุณี ธนะแพสย์ Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ Imgศิรินนภา ศรัณย์วงศ์ Imgสุมิโอะ คาวาโน

Doner:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:การศึกษาตำแหน่งการวัดที่เหมาะสมสำหรับการใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้นหาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ในผลลิ้นจี่

123