Search Result of "แสง"

About 8446 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาข้อมูลด้านแสงสว่างสำหรับชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดประหยัดพลังงาน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาการสังเคราะห์แสงของฝ้าย (1994)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:European Economic Community STD-III

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

หัวเรื่อง:การศึกษาโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์ Aldo-keto reductase และคุณสมบัติในการกาจัดสารพิษประเภทอัลดิไฮด์ในข้าวไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

หัวเรื่อง:การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในช่วงปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555-กันยายน 2556)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ

หัวเรื่อง:-

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของนิกเกิลที่มีโครงสร้างแบบบีซีซีโดยการวัดโฟโตอิมิชชัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:แสงสยามสาร

หัวเรื่อง:การปลูกและศึกษาสมบัติต่างๆของฟิล์มบางส่วนตัวกราฟีนด้วยเทคนิค PEEM ที่สถานีทดลอง 3.2b

Img

ที่มา:สถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานโครงการแสงสยาม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, อาจารย์

Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาการสังเคราะห์แสงของฝ้าย (1995)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:European Economic Community STD-III

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678910...