Search Result of "แววตา ไชยทอง"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการปลูกข้าวและการพึ่งตนเองของชาวนาหมู่บ้านทุ่งเลน ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เขียน:Imgแววตา ไชยทอง

ประธานกรรมการ:Imgทิพวัลย์ สีจันทร์*

กรรมการร่วม:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาการเกษตรและการเกษตรเปรียบเทียบ , การวิเคราะห์ชุมชนเกษตรและระบบการทำฟาร์ม , ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช, พัฒนาการของพืช

Resume