Search Result of "แลคติกแอซิดแบคทีเรีย"

About 47 results
Img
Img
Img

ที่มา:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียและยีสต์ในระหว่างการหมักกากมันสำปะหลัง

หัวเรื่อง:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียและยีสต์ในระหว่างการหมักกากมันสำปะหลัง

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาน้ำผักผงที่มีโปรไบโอติกแลคติกแอซิดแบคทีเรียและเสถียรภาพระหว่างการเก็บรักษา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรรณทิชา ลาภศิริ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท Krin holdong company ประเทศญี่ปุ่น

หัวเรื่อง:การคัดหาและการพิสูจน์ลักษณะของbacteriocin จากแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกจากผักดองของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, Imgดร.ประมวล ทรายทอง

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนสกัดที่มีเปปไทด์และไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสูงจากกระบวนการหมักกากถั่วเหลืองด้วยเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดาลัด ศิริวัน, Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, Imgนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, Imgนางสาวศิริพร ตันจอ, Imgดร.วนิดา ปานอุทัย, Imgนางสาวนราพร พรหมไกรวร, Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

123