Search Result of "แร่ธาตุ"

About 128 results
Img

งานวิจัย

การใช้แร่ธาตุอินทรีย์ในอาหารกุ้ง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:BASF (Thai) Ltd.,

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการฝึกอบรมการทำอาหารหมักและแร่ธาตุก้อนสำหรับโคขุน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

การใส่แร่ธาตุกลับเข้าไปในกระดูกที่ถูกสลายแร่ธาตุ: การสังเคราะห์และสมบัติเชิงกล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิมสิรี สุวรรณะ, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ค่าโลหิตวิทยาและปริมาณแร่ธาตุบางชนิดในเลือดปลาแรด (2010)

ผู้แต่ง:ImgMr.Sinchai Maneekat,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการเสริมแร่ธาตุอินทรย์ ในอาหารต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่สุกร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การใช้แร่ธาตุรวมในอาหารกุ้ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.ศรีน้อยชุ่มคำ

แหล่งทุน:บริษัท ซินโปรแอนนิมอลนิวทริชั่น(ประเทศไทย) จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
1234567