Search Result of "แรงจูงใจในการเรียน"

About 25 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากลวิธีการเรียน และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชดาวรรณ คงสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ จันติยะ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, Imgดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสานปฏิรูป

หัวเรื่อง:แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเรื่อง ผลของกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนตามแนวอินทรีย์ 5: กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารด้านการพูดและการเขียนในบริบทของภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในประเทศไทยและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับมหาวิทยาลัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนามัย ดำเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ กำแพงแสน ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการเรียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการเรียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวอินทรีย์ 5 ที่มีต่อการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวอินทรีย์ 5 ที่มีต่อการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมการพัฒนาแรงจูงใจและการตั้งเป้าหมายในการเรียน ที่มีต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเอกชน

ผู้เขียน:Imgพรรณภา ส่งแสงแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgมนัสนันท์ หัตถศักดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. วิภารัตน์ แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน

Resume

12