Search Result of "แรงงานไทย"

About 32 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของแรงงานไทยเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยเพื่อสืบค้นลักษณะที่พึงประสงค์ของแรงงานไทย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยลักษณะนิสัยและความเป็นอยู่อย่างไทยของแรงงานไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยผลิตภาพแรงงานไทยและปัจจัยที่กำหนด

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:มิติทักษะกำลังแรงงานไทยตามการรับรู้ของผู้ประกอบการภาคอุตสากรรมไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อหนี้นอกระบบของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานะประกอบการ : กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของแรงงานไทยในบริบทสังคมบริโภคนิยม

ผู้เขียน:Imgอำภรณ์ ชัยโชตกิจ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgกรรณิกา คำดี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของแรงงานไทยในวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประกันการว่างงานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการว่างงานของแรงงานไทย

ผู้เขียน:Imgรามรัฐ ชุมสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วัลลภัคร์ พลทรัพย์, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อหนี้นอกระบบของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ: กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

Img

ที่มา:บริษัทแกรนด์สปอร์ต จำกัด

หัวเรื่อง:การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้แรงงานไทย กรณีศึกษา: โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและยืดเหยียดกับการพัฒนาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อของพนักงาน บริษัท แกรนด์สปอร์ต จำกัด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นาทรพี ผลใหญ่, อาจารย์, Imgนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์

12