Search Result of "แรงงานภาคเกษตร"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การสำรวจภาวะการย้ายถิ่นของแรงงานภาคเกษตร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาทักษะการทำงานของเกษตรกรในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:องค์กรการเงินชุมชน , การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

Resume