Search Result of "แรงงานต่างด้าว;การย้ายถิ่น;การ"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. ฐิติวรรณ ศรีเจริญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตรพัฒนา เศรษฐศาสตร์แรงงานเกษตร

Resume