Search Result of "แรงงาน"

About 386 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หัวเรื่อง:การจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม ปี 2550

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพิ้อการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์, อาจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

หัวเรื่อง:โครงการดัชนีผลิตภาพแรงงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจภาวะการเข้าออกงานและความต้องการแรงงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์

Img

ที่มา:กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ กระทรวงแรงงาน

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ กระทรวงแรงงาน

หัวเรื่อง:การจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวเรื่อง:แนวทางการบริหารแรงงานสัมพัธ์ในรัฐวิสาหกิจโดยผู่บริหารสูงสุดที่มมาจากการจ้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวเรื่อง:ความเป็นไปได้ในการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่อาจดำเนินการเองได้และแนวทางการพัฒนาพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย การคัดเลือกพันธุ์อ้อย ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลในการทดแทนแรงงานคนในขั้นตอนการพัฒนาพันธุ์อ้อยที่อยู่ในแปลงทดลอง พร้อมด้วยเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนายบัณฑูร ชุนสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปฐมพงษ์ คุมพล, Imgนายสมหวัง หลีค้า

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Img

งานวิจัย

ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปีเพาะปลูก 2549/50 (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Img
Img
Img
Img
12345678910...