Search Result of "แม่ไก่ไข่ปลด"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวปรับปรุงคุณภาพเนื้อแม่ไก่ไข่ปลด2) การทดสอบการยอมรับ

Img

Researcher

นาย สุรชัย เปี่ยมคล้า

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตสัตว์

Resume

Img

งานวิจัย

การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวปรับปรุงคุณภาพเนื้อแม่ไก่ปลดระวาง 1)สมรรถภาพการผลิตของแม่ไก่ในเดือนสุดท้ายก่อนปลดระวาง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาง อรทัย จินตสถาพร

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สัตว์ปีก, สมุนไพร

Resume

Img

Researcher

ดร. ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume