Search Result of "แม่โคเนื้อ"

About 26 results
Img
Img

งานวิจัย

การบริหารจัดการเชิงธุรกิจของการเลี้ยงแม่โคเนื้อ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของแม่โคเนื้อระยะแรกคลอดภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพีรยุทธ นิลชื่น

แหล่งทุน:บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:การบริหารจัดการเชิงธุรกิจของการเลี้ยงแม่โคเนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย พีรยุทธ นิลชื่น

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบสืบพันธุ์สัตว์, วิทยาศาสตร์น้ำนม, วิทยาศาสตร์เนื้อ, , การผลิตโคและกระบือ, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์สัตว์ และสาขาการผลิตโคเนื้อและโคนม

Resume

Img

ที่มา:บริษัท และ ฟาร์ม

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG ในแม่โคเนื้อ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการทางเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 18 สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของวิการทางพยาธิสภาพอวัยวะสืบพันธุ์ของแม่โคเนื้อที่เป็นโรคบูรเซลโลซีสที่มีต่อการปรับปรุงความสมบูรณ์พันธุ์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ความชุกของการติดเชื้อ Trypanosoma evansi ที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาการเหนี่ยวนำการตกไข่และผสมเทียมแบบกำหนดเวลาโดยการใช้ progesterone ร่วมกับ prostaglandin F sub(2) alpha และ hCG หรือ GnRH รูปแบบต่าง ๆ ในแม่โคเนื้อ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาการเหนี่ยวนำการตกไข่และผสมเทียมแบบกำหนดเวลาโดยการใช้ progesterone ร่วมกับ prostaglandin F2? และ hCG หรือ GnRH รูปแบบต่าง ๆ ในแม่โคเนื้อ

Img

ที่มา:บริษัท และ ฟาร์ม จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG ในแม่โคเนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Veterinary Entomology, Veterinary Acarology, Veterinary Diagnostic Parasitology, Veterinary Helminthology

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาโปรกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาทีกำหนดต่อการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, Imgนายสมพร ปุ่นโก๋

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของแมลงในอันดับ Diptera โดยเฉพาะวงศ์ Simuliidae, ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำ , กีฏวิทยา

Resume

Img

Researcher

นาง นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

12