Search Result of "แม่ฮ่องสอน"

About 55 results
Img

งานวิจัย

การสำรวจกล้วยไม้ป่าและวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขต อำเภอเมืองและอำเภอปางมมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย(BRT)

Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจกล้วยไม้ป่าและวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขต อำเภอเมืองและอำเภอปางมมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย(BRT)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาปวดและอักเสบจากตำรับยาสมุนไพรของชาวไทยใหญ่และชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:ผช.ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร. ไฉน น้อยแสง, Imgดร. สิริภัทร ชมัฒพงษ์, Imgผช.ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

แหล่งทุน:วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123