Search Result of "แม่น้ำโขง"

About 86 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศักดิ์ศรี รักไทย, Imgธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, Imgรศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์

แหล่งทุน:กรมทรัพยากรน้ำ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

Escherichia coli และ enterococci ใน 9 แหล่งตัวอย่างตามเส้นทางแม่น้ำโขง: คุณลักษณะของสายพันธุ์และความสัมพันธุ์กับการใช้พื้นที่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัมนามหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศักดิ์ศรี รักไทย, Imgธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ , Imgรศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์

แหล่งทุน:สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงตลิ่งลำน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก.ฉกส.

Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12345