Search Result of "แม่น้ำ"

About 686 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการตรวจประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาแนวป้องกันชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา จังหวัดสมุทรปราการ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, อาจารย์, Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์, Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, Imgนายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์, Imgดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช, อาจารย์, Imgชัยยงค์ ภูมิพระบุ, Imgชัยอนันต์ ชมจันทร์คำ, Imgรัชนู เกิดเชิดชู

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการหาความสัมพันธ์ของระดับน้ำและปริมาณน้ำปากแม่น้ำเจ้าพระยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สำนักงานกองทุนส

Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดการมลพิษชีวภาพจากสิ่งปฏิกูลริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา

12345678910...