Search Result of "แมชชีนวิชั่น"

About 6 results
Img

งานวิจัย

ระบบการตรวจสอบความสึกหรอของเครื่องมือตัดแบบเรียบไทม์ด้วยแมชชีนวิชั่นสำหรับการวัดโดยตรง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรพงษ์ สว่างศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img

Researcher

นาย พิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เมคาโทรนิคและหุ่นยนต์, แมชชีนวิชั่น

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Automatic Flight Control System Design, Vehicle Dynamics , System Dynamics and Control System Design , Engineering measurement, Vibration Monitoring

Resume

Img

Researcher

ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนทางกล

Resume