Search Result of "แฟชั่น"

About 53 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าของเสื้อผ้าการออกแบบแฟชั่นไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนานักออกแบบแฟชั่นไหมไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Img
Img

งานวิจัย

การจำแนกกลุ่มผู้บริโภคตามไลฟ์สไตล์แฟชั่น (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สมาคมเครื่องหนังไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

เเผนงานวิจัยการจำเเนกกลุ่มผู้บริโภคตามวิถีชีวิตเเฟชั่น (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123