Search Result of "แพลงก์ ตอนพืช"

About 7 results
Img
Img

ที่มา:ประชุมวิชาการ ทรัพยากร : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Img

Researcher

นางสาว ปรีดามน คำวชิรพิทักษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน สำนักงานอธิการบดี

Resume

Img

ที่มา:(ย้ายไปหัวข้อประชุมวิชาการ) เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากร : ประโยชน์แท้แก่มหาชน (ภาคบรรยาย-ภาคโปสเตอร์) การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Img

Researcher

นาง ลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง สุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของแพลงก์ตอนพืชทะเล

Resume

Img

Researcher

ดร. ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:แพลงก์ตอนวิทยา

Resume