Search Result of "แพทย์ฉุกเฉิน"

About 2 results
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:แอพลิเคชั่นสุขภาพติดต่อฉุกเฉิน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุนทรี คุ้มไพโรจน์, อาจารย์

Img

Researcher

นางสาว สุนทรี คุ้มไพโรจน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบฐานข้อมูล

Resume