Search Result of "แฝกหอม"

About 11 results
Img

งานวิจัย

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวรากแฝกหอมในโครงการวิจัยและพัฒนาแฝกหอมเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

แหล่งทุน:บริษัทปราสาททองโอสถ และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัทปราสาททองโอสถ และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาแฝกหอมเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร : การแยก สกัด วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารหอมระเหยจากรากแฝกหอม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสมนึก พรมแดง

Img

ที่มา:บริษัทปราสาททองโอสถ และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวรากแฝกหอมในโครงการวิจัยและพัฒนาแฝกหอมเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

Img

ที่มา:บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด

หัวเรื่อง:การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวรากแฝกหอมในโครงการวิจัยและพัฒนาแฝกหอมเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

Img

Researcher

นางสาว เบญจา ชุตินทราศรี

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการรวบรวม ตรวจสอบ และคัดเลือกสายพันธุ์แฝกหอมที่มีศักยภาพในเชิงสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน, การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

นางสาว สมนึก พรมแดง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีและชีวเคมีประยุกต์

Resume