Search Result of "แผ่นยางดิบ"

About 15 results
Img

งานวิจัย

ระบบวัดความชื้นในแผ่นยางดิบอย่างรวดเร็ว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจิณาภา แซ่เหีย, Imgนางสาวชุติมา เทียมเมือง, Imgนางสาวสุธิดา ทรัพย์ช่วงโชติ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (โครงการ IRPUS)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นในแผ่นยางดิบเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยสเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนาวี อัศวดารากร, Imgวรภา สีหลักษณ์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบวัดความชื้นในแผ่นยางดิบอย่างรวดเร็ว (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การสร้างเครื่อง LED Based Near Infrared (NIR) Spectrometer สำหรับวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของแผ่นยางดิบ

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:เครื่องวิเคราะห์ความชื้นในแผ่นยางดิบเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยสเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 1(IRPUSCON-01)

หัวเรื่อง:ระบบวัดความชื้นในแผ่นยางดิบอย่างรวดเร็ว

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่อง LED Based Near Infrared (NIR) Spectrometer สำหรับวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของแผ่นยางดิบ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (โครงการ IRPUS)

หัวเรื่อง:ระบบวัดความชื้นในแผ่นยางดิบอย่างรวดเร็ว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เครื่องวัดความชื้นในแผ่นยางดิบอย่างรวดเร็ว

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2009)

ผลงาน:เครื่องวัดความชื้นในแผ่นยางดิบอย่างรวดเร็ว

นักวิจัย: Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

การประชุมวิชาการ

Moisture Content Analyzer for Raw Rubber Sheet by Handheld Near Infrared Spectrometer

ผู้แต่ง:ImgDr.Ronnarit Rittiron, Associate Professor, ImgChutima Tiammueng, ImgJinapa Saehea, ImgSuthida Sabchuangchote,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIR Technology), Quality Assessment of Agricultural and Agro-industrial Products by Near Infrared (NIR) Spectroscopy, Process Analytical Technology (PAT)

Resume

Img

Researcher

ดร. ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์, วงจรดิจิทัล

Resume