Search Result of "แผ่นพิมพ์ลายวงจร"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครการวิจัยพัฒนาเครื่องผลิตแผ่นพิมพ์ลายวงจรต้นแบบหนึ่งหน้า แบบอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บุคลิกภาพ กลวิธีการเผชิญปัญหา และการขาดงาน : กรณีศึกษาเฉพาะโรงงานผลิตแผ่นพิมพ์ลายวงจร

ผู้เขียน:Imgนุศรา ทองรอด

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSiriporn Yamnill

กรรมการวิชารอง:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Robotic, Control, AI, Computer System, Embedded System

Resume