Search Result of "แผ่นดินไหว"

About 116 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิเคราะห์และออกแบบการป้องกันแผ่นดินไหว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ห้องจำลองแผ่นดินไหว (2016)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการรับแรงที่จุดต่อของเสาเหล็กใส่คอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดินไหว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgPanya Klongaksornkul

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
123456