Search Result of "แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการ"

About 6 results
Img

ที่มา:สำนักงานปลัดประทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์, Imgดร.อิษฎี กุฏอินทร์, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. อิษฎี กุฏอินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Sport Marketing, Sport Event Management

Resume

Img

Researcher

ดร. สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Business Management

Resume

Img

Researcher

ดร. สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, การจัดการทางการกีฬา

Resume

Img

Researcher

นางสาว อำพร ศรียาภัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การกีฬากับการแพทย์, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, การบาดเจ็บจากการกีฬา, การจัดการทางการกีฬา

Resume

Img

Researcher

ดร. ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume