Search Result of "แผนพัฒนา"

About 175 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลบางชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์, Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์, Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์, Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, Imgดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Img
Img
Img
123456789