Search Result of "แผนบูรณาการ"

About 12 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ปัญญา พราหมณ์แก้ว

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยา, ความขัดแย้งและสันติภาพ, ปฏิบัติการสันติวิธีโดยพลเรือนที่ปราศจากอาวุธ, การพัฒนาที่ยั่งยืน, ผลกระทบจากโครงการพัฒนา, ปฏิบัติการสันติวิธี

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางวางแผนบูรณาการการขนส่งและการพัฒนาเมือง

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเส้นด้ายกึ่งตัวนำหลายฟังก์ชันที่มีความเสถียรสูงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์แบบสวมใส่ (2018)

หัวหน้าโครงการ:ดร.เรวัตร ใจสุทธิ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เรวัตร ใจสุทธิ

แหล่งทุน:แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาง ภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยาสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยา , สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, การประเมินผลกระทบด้านสังคม CSR, การวิจัยทางสังคมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาสังคม, เพศสภาพกับการพัฒนา

Resume

Img

Researcher

ดร. สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การวางแผนและพัฒนา , เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

Resume

Img

Researcher

ดร. วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Climate Change, Land Use, Agriculture, Transportation, Energy, Applied Econometrics, Applied Optimization, Price Analysis, Program and Policy Evaluation

Resume