Search Result of "แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน"

About 82 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Img
Img
Img
Img
Img
12345