Search Result of "แผนที่ทางสังคม"

About 7 results
Img
Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:โครงการแผนที่ทางสังคมชุมชนรอบรั้ว มก.กพส.

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวง่ายงาม ประจวบวัน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, อาจารย์, Imgดร.ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์, Imgนางสาวเมลดา เฟื่องฟู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เด็กและเยาวชน, สิ่งแวดล้อมศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:องค์กรการเงินชุมชน , การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ง่ายงาม ประจวบวัน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

นางสาว เมลดา เฟื่องฟู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบกระวบการผลิต , การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอาหาร, การผลิตแก็สชีวภาพจากของเสียจากโรงงานอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สมบัติวัสดุอาหาร, วิทยากระแส (rheology), sensory science

Resume