Search Result of "แผนที่ความคิด"

About 17 results
Img

งานวิจัย

การพํฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้แผนที่ความคิด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Mapping)เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการประเมินการคิดวิเคราะห์ในวิชาเคมีจากแผนที่ความคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้เขียน:Imgวรรณิสา แตงทรัพย์

ประธานกรรมการ:Imgวสันต์ ทองไทย

กรรมการร่วม:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ในรายวิชานวัตกรรมและกระบวนเปลี่ยนแปลงทางอาชีวศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาชีวศึกษาโดยการเขียนอนุทินและการใช้แผนที่ความคิด (Ming mapping)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การพํฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้แผนที่ความคิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาควิชาการศึกษา)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้แผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาความคิดวิเคราะห์ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาประเด็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มการปฐมวัยศึกษา (01155525)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้แผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยวิธีนำเสนอด้วยเทคนิคการเขียนแผนที่ความคิด สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร

ผู้เขียน:Imgรัชภูมิ ทรงสำราญ

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์, Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่นำเสนอด้วยเทคนิคการเขียนแผนที่ความคิด เรื่อง"การเพาะเลี้ยงปลากัด"

ผู้เขียน:Imgทวีศักดิ์ ภวนานันท์

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ฝึกการเขียนโดยวิธีการเขียนแผนที่ความคิด

ผู้เขียน:Imgประทุม วิชาโคตร

ประธานกรรมการ:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปฐมวัยศึกษา เด็กพิเศษ , วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย , STEM , ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภชัย เหมือนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การตลาด

Resume

Img

Researcher

ดร. วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาชีวศึกษา, การพัฒนาสมรรถนะ, มาตรฐานอาชีพ, วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา

Resume