Search Result of "แผนที่กูเกิล"

About 15 results
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งทางราบของแผนที่กูเกิลและภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทปรับแก้แบบออร์โธขององค์การนาซ่าในพื้นที่เขตเมือง

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์เส้นทางเดินรถขนส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ผู้เขียน:Imgวรรวิมล วรรณศิริ

ประธานกรรมการ:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการร่วม:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ระดับปริญาตรีครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:โปรแกรมค้นหาร้านอาหารบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนอยด์

Img

ที่มา:นเรศวรวิจัย 8

หัวเรื่อง:ระบบติดตามเด็กเล็กด้วยเทคโนโลยีจีพีเอสบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Img

ที่มา:นเรศวรวิจัย 8

หัวเรื่อง:ระบบติดตามเด็กเล็กด้วยเทคโนโลยีจีพีเอสบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Img

Researcher

นางสาว นุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาเว็บท่า (Web Portal) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับสืบค้นข้อมูลและให้บริการประชาชน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นางสาว บุญรัตน์ เผดิมรอด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสำรวจและแผนที่, การสำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, การสำรวจระยะไกล ภาพดาวเทียม, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing), ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS), การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Management), การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ (Protected Area Managemet), ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA)

Resume