Search Result of "แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด"

About 4 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบตัวทดสอบสถิติแบบพาราเมตริกและ แบบนอนพาราเมตริกในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของ แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด เมื่อความคลาดเคลื่อนมีการ แจกแจงแบบเบ้

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ ฐิตินิรันดร์

ประธานกรรมการ:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชาเอก:Imgนางทรงศิริ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพอ.คณิต ทองชิว ร.น., ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์

Resume