Search Result of "แผงกันแดด"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:การเพิ่มสมรรถนะในการลดการถ่ายเทความร้อนของแผงกันแดดไม้เลื้อยด้วยการระบายอากาศ

Img

ที่มา:Korea Invention Promotion Association (KIPA)

หัวเรื่อง:แผงกันแดดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง

Img

ที่มา:วารสารพลังงาน สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:สมรรถนะในการป้องกันความร้อนของแผงกันแดดไม้เลื้อยในเขตร้อนชื้น

Img

Researcher

ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:แสงและการส่องสว่าง, การออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ, การออกแบบอาคารเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, นวัตกรรมอาคาร, อาคารประหยัดพลังงาน

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ของแผงกันแดดไม้เลื้อย โดยใช้การประมวลภาพ

ผู้เขียน:Imgศรีสุดา ภู่แย้ม

ประธานกรรมการ:Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ของแผงกันแดดไม้เลื้อยโดยใช้การประมวลภาพ

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

เหรียญทองแดง (2013)

ผลงาน:แผงกันแดดที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีตรง

นักวิจัย: Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์ Imgนางสาวณัฏรี ศรีดารานนท์ (นิสิตป.เอก) Imgศ.ดร.โจเซฟ เคดารี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

Doner:Korea Invention Promotion Association (KIPA)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น: รางวัลระดับดี ประจำปี 2558 (2015)

ผลงาน:แผงกันแดดไม้ไผ่

นักวิจัย: Imgดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ Imgผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล

Doner:คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

Researcher

ดร. ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Optimization, Finite Element Modeling, Computer simulation, Computer Modeling

Resume

Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2013)

นักวิจัย:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

Researcher

นาง พาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรมยั่งยืน, การใช้พืชพรรณประกอบอาคาร, นวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

Resume