Search Result of "แป้งดัดแปร"

About 22 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาอาหารวัยอ่อนและการใช้ประโยชน์แป้งดัดแปรรูปในอาหารระยะเริ่มต้นสำหรับปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)

ผู้เขียน:Imgล้านแก้ว แพงอรุณ

ประธานกรรมการ:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

กรรมการร่วม:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgสันติ พ่วงเจริญ

Img

Researcher

นาย วายุห์ สนเทศ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโรงงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นาย พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Technology

Resume

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของกระดาษต้านจุลินทรีย์ที่เคลือบด้วยนํ้ามันกานพลูในตัวพาแป้งดัดแปร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังด้วยวิธี Ball-Mill และศึกษาสมบัติของแป้งดัดแปร

ผู้เขียน:Imgนิติ เติมเวชศยานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมาลัย เมืองน้อย

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพบัตเตอร์เค้กแป้งข้าวสินิลโดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ แป้งดัดแปร และอิมัลซิฟายเออร์

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การพัฒนาแป้งข้าวสังข์หยดเพื่อใช้ในการผลิตเค้กเนย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Img

Researcher

ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ, ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงและข้าว, การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าวพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง

ผู้เขียน:Imgชุลีกร วัชรารัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgKuakoon Piyachomkan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระดาษต้านจุลินทรีย์เคลือบสตาร์ชดัดแปรผสมน้ำมันกานพลู

ผู้เขียน:Imgสุทธิ์สุดา วานิช

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาสารข้นพิมพ์ผ้าจากสตาร์ชข้าวที่ละลายในน้ำเย็นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Img

Researcher

ดร. พิศมัย ศรีชาเยช

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปด้วยความร้อน( Thermal Processing ), การแปรรูปผักและผลไม้( Fruit and Vegetable Processing )

Resume

Img

Researcher

นางสาว กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:กระบวนการแปรรูปผักและผลไม้, Fruite and Vegetable Processing, พัฒนาผลิตภัณฑ์, สิทธิบัตร, กระบวนการแปรรูปอาหารโดยการทำแห้ง

Resume

Img

Researcher

นาง จุฬาลักษณ์ จารุนุช

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Resume

12