Search Result of "แป้งข้าวเจ้า"

About 78 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของน้ำตาลแคลอรี่ต่ำต่อคุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์ของแป้งข้าวเจ้า (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์

แหล่งทุน:หน่วยวิจัยในสังกัดภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวเจ้า (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวเจ้า (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234