Search Result of "แปลงนา"

About 55 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสอบทานสูตรและอัตราปุ๋ยที่ตรงตามความต้องการของข้าวในสภาพแปลงนาเพื่อยกระดับคุณภาพและผลผลิต (2020)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวินัย อุดขาว, อาจารย์, Imgนางสาวพรรณี ชื่นนคร, Imgนายพรชัย ไพบูลย์, Imgรศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม, Imgศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาเปรียบเทียบขนาดของแปลงนาที่มีผลต่อระบบการใช้เครื่องจักรกลเกษตร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

โดรนสังเกตการณ์แปลงนาควบคุมผ่านสมาร์ตโฟน (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

หัวเรื่อง:โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ผลงานวิจัยระดับชมเชย (2013)

ผลงาน:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 01 52 ชนิดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงนาที่ใช้สารชีวภาพ

นักวิจัย: Imgพราวมาส เจริญรักษ์ Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์ Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgจิตรา น้อยพันธ์

Doner:คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 11

123