Search Result of "แปรรูป"

About 1977 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการแปรรูปถั่วเหลือง (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสายพิณ มณีพันธ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Img
Img
Img

งานวิจัย

แปรรูปเผือกให้เป็นแป้ง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา, Imgลัดดา วัฒนศิริธรรม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(คุณอุทุมพร ชมเพ็ญ)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติไม้ยูคาลิปตัสเพื่อใช้ประโยชน์ไม้แปรรูป (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การแปรรูปดาหลาและขิงประดับ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

แหล่งทุน:กรมวิชาการเกษตร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันงาให้อยู่ในรูปผงเอ็นแคปซูเลต (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวัลย์ วอร์โร, อาจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
12345678910...