Search Result of "แบรนด์"

About 51 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของบุคลิกภาพแบรนด์องค์กรที่มีต่อคุณค่าแบรนด์นมสดพาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่ม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับการจัดทำโครงการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาการพัฒนาแบรนด์อัญมณีและเครื่องประดับไทยก้าวสู่สากลอย่างยั่งยืน (2016)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม, อาจารย์, Imgผศ.ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของแบรนด์องค์กรที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อห้องพักอาคารชุดเพื่อการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดทำการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123