Search Result of "แบบสอบถาม"

About 73 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบแบบสอบถามออนไลน์ (2012)

ผู้แต่ง:Imgนางสาว ชนากานต์ ทาโน, ImgMs.Boonyarat Phadermrod, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ระบบแบบสอบถามออนไลน์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบตรวจกระดาษข้อสอบปรนัยและแบบสอบถามอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบสอบถามการฟื้นสภาพ-ความเครียดสำหรับนักกีฬาไทย

ผู้เขียน:Imgอัชรัฐ ยงทวี

ประธานกรรมการ:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบสอบถามการฟื้นสภาพ ความเครียดสำหรับนักกีฬาไทย

Img

Researcher

ดร. อุษณี ลลิตผสาน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยในชั้นเรียน, การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา, การประเมินความต้องการจำเป็น

Resume

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของระดับกากมันสำปะหลังและรูปแบบอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตในไก่เนื้อ

1234