Search Result of "แบบระบบการ"

About 35 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยรูปแบบระบบการปลูกพืชเพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท พงษ์เพชร คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประดิษฐ์แอมโมเนียก๊าซเซนเซอร์แบบสวมใส่ได้ โดยวิธีพิมพ์แบบระบบอิงค์เจ็ท (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การประดิษฐ์แอมโมเนียก๊าซเซนเซอร์แบบสวมใส่ได้ โดยวิธีพิมพ์แบบระบบอิงค์เจ็ท (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การจำลองแบบระบบที่เกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่อชีวิต (2011)

หัวหน้าโครงการ:ศ. ยงค์วิมล เลณบุรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgศ. ยงค์วิมล เลณบุรี, Imgสมภพ มูลชัย

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand 2009)

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบแถวคอยการใช้บริการของลูกค้า ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวแบบระบบแถวคอย

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

หัวเรื่อง:การจำลองแบบระบบที่เกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่อชีวิต

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

หัวเรื่อง:การจำลองแบบระบบที่เกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่อชีวิต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

หัวเรื่อง:การจำลองแบบระบบที่เกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่อชีวิต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามแนวความคิดของการผลิตแบบลีน: กรณีศึกษาโรงงานปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวเรื่อง:การจำลองแบบระบบที่เกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่อชีวิต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการเครือข่ายร่วมด้วยการวิจัยดำเนินงาน

หัวเรื่อง:ตัวแบบระบบพลวัตสำหรับการแพร่กระจายของโรคเอดส์ในประเทศไทย

12