Search Result of "แบบประเมิน"

About 82 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แบบประเมินการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และคู่มือการใช้แบบประเมินการพัฒนา

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2008)

ผลงาน:แบบประเมินการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และคู่มือการใช้แบบประเมินการพัฒนา

นักวิจัย: Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์ Imgนายบุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย Imgสุวรัจน์ หงส์ยันตรชัย

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบประเมินค่าทักษะกีฬาเทควันโดสำหรับผู้เข้ารับการฝึกในศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ผู้เขียน:Imgกาญจนา สุทธิแพทย์

ประธานกรรมการ:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้

ผู้เขียน:Imgกมลรัตน์ ทองคณารักษ์

ประธานกรรมการ:Imgบุญเลิศ อุทยานิก

กรรมการร่วม:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์อุบัติเหตุ ระดับ 1-2

ผู้เขียน:ImgRaweewan YISOONKAEO

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345