Search Result of "แบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล"

About 8 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgกิตติมา เพชรวิจิตร

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิสูตร กองจินดา

กรรมการวิชารอง:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชนันท์ทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสมาพร เกาะแก้ง

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgปวีณวัน จันทรโชติ

ประธานกรรมการ:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอมาตยกุล

ผู้เขียน:Imgอรรกวรรณ พรหมหงษ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgวาสนา สกุลนิติโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการวิชาเอก:Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgเจษฎา ตาลเพชร

ประธานกรรมการ:Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิธีวิจัยทางพลศึกษา , การประเมินผลทางพลศึกษา , หลักและวิธีการสอน การเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้อ, สื่อและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน, โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาสื่อการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา

Resume