Search Result of "แบบจำลองเชิงเส้นตรง"

About 15 results
Img

งานวิจัย

แบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความดีเด่น (2013)

ผลงาน:แบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการเก็บเกี่ยวและการวางแผนการผลิตในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน

นักวิจัย: Imgนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับข่ายงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:แบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการเก็บเกี่ยวและการวางแผนการผลิตในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556

หัวเรื่อง:แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการเพาะปลูกและการขนส่งที่เหมาะสมของโซ่อุปทานผักกาดหอม

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับข่ายงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หัวเรื่อง:แบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการเก็บเกี่ยวและการวางแผนการผลิตในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน

Img

ที่มา:วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน

หัวเรื่อง:แบบจำลองการโปรแกรมเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการเพาะปลูกและการเลือกรูปแบบการขนส่งของโซ่อุปทานผักกาดหอม

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งส้มเขียวหวาน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยดำเนินงาน, การจัดการโซ่อุปทาน, การวางแผนและควบคุมการผลิต, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการวางแผนการผลิต

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร

Resume