Search Result of "แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป"

About 5 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบจากการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในภาคบริการต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย: วิเคราะห์ผ่านแบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม , เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน, เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

Resume

Img

Researcher

ดร. อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐมิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์การผลิต, ทฤษฎีการจัดองค์กรอุตสาหกรรม, แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป

Resume

Img

Researcher

ดร. เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ทฤษฏี, เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

Resume