Search Result of "แบบจำลอง (Model)"

About 12 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การควบคุมฟังก์ชันนัลเชิงทำนายของหุ่นยนต์สการาแบบสองแกน

ผู้เขียน:Imgศักดา สุขแสวง

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การควบคุมประเภทอิงแบบจำลองสำหรับกระบวนการแพร่-การเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ไม่เสถียร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์แบบจำลอง Rutter เพื่อศึกษากระบวนการน้ำพืชยึดในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกัน บริเวณลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgจักรกริช ไชยเนตร

ประธานกรรมการ:Imgนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล

กรรมการวิชารอง:Imgจงรัก วัชรินทร์รัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของแป้ง, เทคโนโลยีน้ำตาล , เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตและสรีวิทยาพืช, สรีรวิทยาด้านพืชสวน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองเชิงบูรณาการสำหรับประเมินระดับของมลพิษทางน้ำสูงสุดที่สามรถยอมรับได้: กรณีศึกษาแม่น้ำบางปะกง เขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกังวาลย์ จันทรโชติ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองศูนย์ความรู้ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

ผู้เขียน:Imgชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวผณิตา วิบูรณวงศ์, Imgนางสาวสิปปนันท์ พิริยะไพโรจน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. นิตยา สมทรัพย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Ecology: Phytoplankton

Resume

Img

Researcher

ดร. ดวงรัตน์ ศตคุณ

ที่ทำงาน:ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center) สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. เนตรดาว มุสิกมาศ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญในพืชด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี

Resume

Img

Researcher

ดร. กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการดินและน้ำ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การจำลองเหตุการ

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาสถาปัตยลักษณ์ของพืช (Plant Architecture), การศึกษาสภาพแวดล้อมแสง (Light Environment) กับการเจริญเติบโตการให้ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของพืช, การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis), การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (Research Policy and Strategies)

Resume