Search Result of "แบบจำลอง"

About 2359 results
Img

ที่มา:การประชุมและเสวนาผลงานวิชาการ/วิจัยด้านการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์. สมาคมการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์แห่งประเทศไทย (สบจท.).

หัวเรื่อง:การจัดการสินค้าคงคลังแบบหนึ่งผู้ซื้อ หนึ่งผู้ขาย ในนโยบายที่ผู้ขายเป็นผู้จัดการสินค้าคงคลัง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ประจำปี พศ. 2551 แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า

หัวเรื่อง:แบบจำลองการเคลื่อนที่ของน้ำหนุนใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ.

Img

ที่มา:การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553 "การสร้างแบบจำลองเพื่อไทยเข้มแข็ง"

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทมเพลทสำหรับสร้างแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์เครือข่ายระบบห่วงโซ่อุปทาน

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองการณ์ ประจำปี พ.ศ. 2551 ภายใต้หัวข้อเรื่อง แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า

หัวเรื่อง:การสร้างแบบจำลองเพื่อใช้ในการตัดสินใจวิธีการจัดช่องให้บริการที่เหมาะสมของศูนย์ AIS

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองการณ์ ประจำปี พ.ศ. 2551 ภายใต้หัวข้อเรื่อง แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า

หัวเรื่อง:การออกแบบโปรแกรมการจัดตารางการผลิตแบบตามสั่งของโรงงานอุตสาหกรรมแก้ว

Img

ที่มา:แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า ปี 2551

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความสามารถในการรับแรงกดในแนวดิ่งของกล่องกระดาษลูกฟูกไร้ฝาโดยวิธีไฟไนต์อิลิเม้นต์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลอง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Img

งานวิจัย

โครงการเพื่อพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img

งานวิจัย

แบบจำลองน้ำฝนRainfall Simulator (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...